พลังงานนิวเคลียร์

เป็นที่ทราบกันดีในนานาประเทศว่า การก่อสร้างและดำเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มักมีปัญหาเรื่องความล่าช้า การใช้งบประมาณเกินกว่าที่กำหนดไว้ และถูกต่อต้านจากสาธารณชนอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ยังไม่มีมาตรการปลอดภัยในการจัดการกับกากนิวเคลียร์ที่สามารถแผ่กัมมันตรังสีได้นับพัน ๆ ปี แต่ประเทศในภูมิภาคแม่น้ำโขง เช่น ประเทศไทย พม่า และเวียดนาม ก็ประกาศแผนการที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งสิ้น

สำหรับประเทศไทย กระทรวงพลังงานได้ผลักดันโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เข้าสู่แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2564 โดยตั้งเป้าให้มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 4,000 เมกะวัตต์ และเพื่อชักจูงให้สาธารณชนเห็นว่าพลังงานนิวเคลียร์เป็นคำตอบของความมั่นคงด้านพลังงานของไทย ซึ่งกระทรวงพลังงานได้ทุ่มงบประมาณปีละ 200 ล้านบาทไปกับการประชาสัมพันธ์เพื่อการนี้

แต่สิ่งที่ผู้สนับสนุนพลังงานนิวเคลียร์ยังมิได้กล่าวถึงหรือละเลยที่จะกล่าวถึง นั่นก็คือความเสี่ยงทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเรื่องราวอีกด้านหนึ่งของพลังงานนิวเคลียร์ที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผู้สนับสนุนโครงการออกมาประชาสัมพันธ์  ว่าเป็นพลังงานราคาถูกและปลอดภัย และช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน ซึ่งในความเป็นจริง เป็นที่ทราบกันว่า จนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีมาตรการที่ปลอดภัยในการเก็บและกำจัดกากนิวเคลียร์ ยิ่งไปกว่านั้น การก่อสร้างและดำเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยังเต็มไปด้วยอุปสรรคนานาประการ มากกว่าจะเป็นทางออกด้านความมั่นคงทางพลังงาน เนื่องจากการก่อสร้างมักจะล่าช้า งบประมาณบานปลายมหาศาล ต่างจากแหล่งพลังงานทางเลือกอื่น ๆ ที่ปลอดภัย

ครม. อนุมัติร่าง 'พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์' ตั้ง 'คกก.นิวเคลียร์' ให้นายกนั่งประธาน

4 สิงหาคม 2558 | TCIJ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ....ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป สาระสำคัญให้ตั้งคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์ ให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ

ลำดับความเป็นมาแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย

ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) 15 กรกฎาคม 2554

ความมั่นคงด้านพลังงานและต้นทุนพลังงานนิวเคลียร์

ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน จากการสัมมนา “มองรอบด้านพลังงานนิวเคลียร์: บทเรียนจากนานาชาติเพื่อการตัดสินใจที่มีธรรมาภิบาล”จัดโดยคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ร่วมกับ มูลนิธิไฮริค เบิลล์ 20 ตุลาคม 2552

พลังงานนิวเคลียร์ : แก้ปัญหาภูมิอากาศหรือขาดสติปัญญา

อโมรี บี โลวินส์ อิมราน ชีค และอเล็กซ์ มาร์เควิช จากบทความ “Forget Nuclear” ในวารสาร Solutions เมษายน 2551 ของสถาบัน RMI แปลโดบ กรรณิการ์ พรมเสาร์ 11 ตุลาคม 2552

กะเทาะเปลือกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์:ทางออกของพลังงานทางเลือกจริงหรือ?

ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน, พลังไท, 22 กุมภาพันธ์ 2552

พลังงานนิวเคลียร์ : แก้ปัญหาภูมิอากาศหรือขาดสติปัญญา

อโมรี บี โลวินส์ อิมราน ชีค และอเล็กซ์ มาร์เควิช จากบทความ “Forget Nuclear” ในวารสาร Solutions เมษายน 2551 ของสถาบัน RMI, ปรับปรุงแก้ไขและขยายความโดย อโมรี บี โลวินส์ 31 ธันวาคม 2551, กรรณิการ์ พรมเสาร์ ผู้แปล

Pages

Subscribe to RSS - พลังงานนิวเคลียร์

 

4 สิงหาคม 2558 | TCIJ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ....ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป สาระสำคัญให้ตั้งคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์ ให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ
ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) 8 กันยายน 2554
ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) 15 กรกฎาคม 2554
ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) 30 มิถุนายน 2554
ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) 1 มิถุนายน 2554
ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) 26 พฤษภาคม 2011
ASTVผู้จัดการออนไลน์ 23 มีนาคม 2554
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 5 เมษายน 2553
กรุงเทพธุรกิจ 10 ธันวาคม 2552
โพสต์ทูเดย์ 31 มีนาคม 2551
กรุงเทพธุรกิจ 14 พฤศจิกายน 2550