จดหมายจากชุมชนพะลึนถึงคณะกรรมาธิการส่งเสริมการลงทุนแห่งสหภาพเมียนมา (Myanmar Investment Commission)

24 สิงหาคม 2558  โดยตัวแทนชาวบ้านพะลึน

จดหมายจากชุมชนพะลึนถึงคณะกรรมาธิการส่งเสริมการลงทุนแห่งสหภาพเมียนมา (Myanmar Investment Commission)

(แปลจากภาษาพม่า)

เรียน คณะกรรมาธิการส่งเสริมการลงทุนแห่งสหภาพเมียนมา 

วันที่ 24 สิงหาคม 2558

เรื่อง คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ไม่ได้รับฉันทามติจากประชาชนในพื้นที่

 1. ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วยคณะภิกษุสงฆ์ ประชาชนและกลุ่มภาคประชาสังคมยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการกำหนดนโยบายของคณะกรรมาธิการส่งเสริมการลงทุนแห่งสหภาพเมียนมา  เพื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงหมู่บ้านอังแตง เมืองเย รัฐมอญ
 2. คนท้องถิ่นและประชาชนที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในบริเวณหมู่บ้านอังแตง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนพะลึน คนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นคนมอญที่ยังคงสืบทอดวิถีชีวิตและประกอบอาชีพแบบพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติมาแต่โบราณ ได้แก่ การทำนา การทำสวนผลไม้ และการประมง พวกเราเพิ่งได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุขร่มเย็นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เอง โดยที่ก่อนหน้านี้พวกเราจำต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างหวาดกลัวท่ามกลางความขัดแย้งนานหลายทศวรรษ
 3. เมื่อต้นปี พ.ศ. 2557 พวกเราได้ทราบข่าวว่า รัฐบาลสหภาพเมียนมาได้เซ็นเอกสารบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ใกล้เคียงหมู่บ้านอังแตง และอนุญาตให้เริ่มต้นสำรวจพื้นที่โครงการทันที
 4. พวกเราได้แสดงจุดยืนคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในครั้งนี้ เนื่องจากโรงไฟฟ้าถ่านหินจะส่งผลกระทบต่อประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม ทรัพยากรธรรมชาติ ชีวิตความเป็นอยู่ และสุขภาพของประชาชนที่มีถิ่นอาศัยในบริเวณนี้
 5. คนท้องถิ่นไม่ได้ให้ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นต่อโครงการฯ เนื่องมาจากความไม่โปร่งใสและการจ้างงานคนท้องถิ่นอย่างน่ากังขา ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากประชาชนและได้รับอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯต่อไป เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการฯ ณ หมู่บ้านอังแตง พวกเราได้แสดงท่าทีคัดค้านโครงการฯอย่างชัดเจนต่อรัฐมนตรีของรัฐมอญ ส.ส. และผู้รับผิดชอบจากบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) [ดูบันทึก ภาพถ่ายวิดีโอ และเอกสารการประชุมในภาคผนวก A] ทั้งนี้ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 ณ หมู่บ้าน Pupphawati ซึ่งเป็นการหารือเรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้า ทางโครงการฯ ไม่ได้เชิญคนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเข้าร่วมการประชุมเลย แต่กลับเชิญเฉพาะคนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ เข้าร่วมเท่านั้น การกระทำเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า ทางผู้รับผิดชอบโครงการฯไม่มีความจริงใจในการดำเนินงาน
 6. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 กลุ่มผู้อาวุโสของหมู่บ้านอังแตงเป็นตัวแทนคนท้องถิ่นเข้ายื่นหนังสือคัดค้านอย่างเป็นทางการต่อบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) โดยให้เหตุผลว่า ทางบริษัทดำเนินโครงการอย่างไม่โปร่งใสและขาดความจริงใจ [ดูภาคผนวก B]
 7. แม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านจากประชาชน แต่เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 รัฐบาลสหภาพเมียนมาและบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ยังคงดึงดันที่จะเซ็นเอกสารบันทึกข้อตกลง (MOA) ร่วมกัน เพื่อจะเดินหน้าโครงการฯต่อไป ดังนั้นในวันที่ 30 เมษายน 2558 คณะพระภิกษุสงฆ์และกลุ่มผู้อาวุโสในพื้นที่เป็นตัวแทนในการส่งหนังสือร้องเรียนถึงประธานาธิบดี และเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2558 ตัวแทนกลุ่มดังกล่าวเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อรัฐบาลแห่งรัฐมอญโดยตรงด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 กลุ่มมวลชนจำนวนกว่า 6,000 คน รวมถึงคนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนพะลึนได้รวมตัวกันที่สนามฟุตบอลของหมู่บ้านอังแตงเพื่อเรียกร้องให้ยุติโครงการฯ [ดูภาคผนวก 3]
 8. แม้ว่าจะมีประชาชนแสดงจุดยืนคัดค้านโครงการฯอย่างชัดเจน แต่ทางบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท วิน ยอง ชี อู (Win Yaung Chi Oo) ซึ่งเป็นบริษัทท้องถิ่นยังคงร่วมมือกันกว้านซื้อที่ดินสำหรับใช้เป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและเริ่มทำการประเมินพื้นที่โครงการ ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในพื้นที่
 9. ดังนั้นพวกเราคณะภิกษุสงฆ์ ผู้สูงอายุ และกลุ่มภาคประชาสังคมในนามตัวแทนประชาชนในพื้นที่ อยากจะเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการส่งเสริมการลงทุนแห่งสหภาพเมียนมาทำการยับยั้งไม่ให้บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินบนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงหมู่บ้านอังแตง เนื่องจากไม่มีหลักประกันอันใดว่า ภายหลังการก่อสร้างและเปิดใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วนั้น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัยของคนท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์จะมีสภาพคงเดิม รวมถึงการก่อสร้างโครงการดังกล่าวไม่ได้รับฉันทามติจากประชาชนในพื้นที่และทางผู้รับผิดชอบโครงการฯไม่ได้แสดงให้เห็นว่าได้ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นที่ตั้ง

ลงนามโดย

Baddanta Cando, วัดนิเกรอะ, หมู่บ้านนิเกรอะ
Baddanta Jagara, วัดนินู่, หมู่บ้านนินู่
Baddanta Sila, วัด Maha Vihara Pariyatti Andin, หมู่บ้านอังแตง
Nai Maung Shin, ผู้ใหญ่บ้านอังแตง, หมู่บ้านอังแตง
Naing Aung Lin, ตัวแทนกลุ่มผู้อาวุโส, หมู่บ้านอังแตง
Nai Thein Naing, ตัวแทนสมาคมชาวนา, หมู่บ้านอังแตง
Mi Nandar Aung, ตัวแทนสมาคมเยาวชน, หมู่บ้านอังแตง

สำเนาถึง

 1. อู เต็ง เส่ง (U Thein Sein) ประธานาธิบดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, เมืองเนปิดอว์
 2. ตูระ อู ชเว มาน (Thura U Shwe Man) ประธานสภาผู้แทนราษฎร, เมืองเนปิดอว์
 3. ประธานคณะกรรมาธิการส่งเสริมการลงทุนแห่งสหภาพเมียนมา, เมืองเนปิดอว์
 4. ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกรลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งสภาผู้แทนราษฎร, เมืองเนปิดอว์
 5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไฟฟ้า, เมืองเนปิดอว์
 6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการป่าไม้, เมืองเนปิดอว์
 7. ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสภาผู้แทนราษฎร, เมืองเนปิดอว์
 8. ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสภาผู้แทนราษฎร, เมืองเนปิดอว์
 9. คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะแห่งสภาผู้แทนราษฎร, เมืองเนปิดอว์
 10. ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
 11. นายกรัฐมนตรีแห่งรัฐมอญ, เมืองเมาะลำไย
 12. ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐมอญ, เมืองเมาะลำไย
 13. รัฐมนตรีกิจการพลังงานไฟฟ้าแห่งรัฐมอญ สำนักงานวิศวกรรม , เมืองเมาะลำไย
 14. สื่อมวลชน
 15. องค์การภาคประชาสังคมและองค์กรสาธารณกุศล


ลิ้งค์รายงานข่าวเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 โดย Eleven Myanmar

Key Issues attach files: