โครงการผันน้ำโขง-ชี-มูล กรรมวิบัติของคนสยาม

ศรีศักร วัลลิโภดม จดหมายข่าวมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยพันธุ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 70 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2551