รายงานเบื้องต้นการสำรวจแหล่งโบราณคดีในบริเวณลุ่มน้ำสาละวิน ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผศ. ดร. รัศมี ชูทรงเดช, เชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์ และปรีชา ปัญญาคม, กันยายน 2550