สาละวิน สายธารแห่งชีวิต

โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง, มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ, สมาคมฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำสาละวิน, ศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน, เครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำสาละวิน, ชุมชนคนรักป่า, โครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต และ PIXPROS House, พฤศจิกายน 2553