แถลงการณ์ของชุมชนแม่น้ำสาละวิน : ชุมชนแม่น้ำสาละวินกระตุ้นให้รัฐบาลไทยยุติแผนการสร้างเขื่อนในพื้นที่สู้รบในพม่า

กลุ่มชุมชนที่รณรงค์เพื่อการคุ้มครองแม่น้ำสาละวินประกอบด้วย องค์กรสภาวะเพื่อสิ่งแวดล้อม (Shan Sapawa Environmental Organisation) กลุ่มรักสาละวิน (Love Salween Group) (รัฐคะยา) เครือข่ายนภาคประชาสังคมคะยา (Karenni Civil Society Network) กลุ่มเฝ้าระวังแม่น้ำชาวกะเหรี่ยง (Karen Rivers Watch) และองค์กรเยาวชนมอญก้าวหน้า (Mon Youth Progressive Organisation) 15 ตุลาคม 2556