แถลงการณ์ เครือข่ายองค์กรชุมชนจัดการทรัพยากร ลุ่มน้ำสาละวิน เรื่อง ความไม่ชอบธรรม ไม่โปร่งใส ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม โครงการไฟฟ้าพลังน้ำฮัจยีบริเวณชายแดนไทย-พม่า