ข้อกังวลเกี่ยวกับโครงการเขื่อนดอนสะโฮงบนแม่น้าโขงสายหลักในพื้นที่สีพันดอน เมืองโขง แขวงจาปาสัก ในภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

จดหมายจากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ถึง หน่วยงานรัฐและองค์การระหว่างประเทศที่รับผิดชอบการจัดการและการพัฒนาแม่น้าโขง 25 พฤษภาคม 2550