รายงานการศึกษา “ระบบนิเวศ สังคม และวัฒนธรรมพื้นบ้านของแม่นํ้าโขงตอนล่าง บริเวณ อ.ปากชม และ อ.เชียงคาน จ.เลย”