บทบาท ธรรมาภิบาล และความโปร่งใสของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ในกรณีเขื่อนแม่น้ำโขงสายหลัก

โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง/ มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ พิมพ์ครั้งที่สอง ตุลาคม 2554