ผลกระทบต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตประชาชนลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง/ มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ พิมพ์ครั้งที่สอง ตุลาคม 2554