เขื่อนแม่น้ำโขงสายหลักตอนล่าง / รู้จักกับเขื่อนแม่น้ำโขงบางตัว / บริษัทสัญชาติไทยที่เกี่ยวข้อง

โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง/ มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ พิมพ์ครั้งที่สอง ตุลาคม 2554