แม่น้ำโขง - สายน้ำแห่งชีวิต แหล่งพึ่งพิงของชุมชน

โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง/ มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ พิมพ์ครั้งที่สอง ตุลาคม 2554