เขื่อนแม่น้ำโขง : ผลประโยชน์เพื่อคนส่วนน้อย หายนะเพื่อคนส่วนใหญ่

โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง/ มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ พิมพ์ครั้งที่สอง ตุลาคม 2554