โครงการเขื่อนในประเทศจีน กับผลกระทบต่อระบบนิเวศ และสังคมในลุ่มน้ำโขง

กลุ่มรักษ์เชียงของ, โครงการแม่น้ำและชุมชน, เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ล้านนา และโครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า (TERRA), การประชุม "การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และกลไกความร่วมมือในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง", 16-18 พฤศจิกายน 2547