โครงการผันน้ำระหว่างประเทศในลุ่มน้ำโขง และลุ่มน้ำสาละวิน

โครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า (TERRA), การประชุม "การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และกลไกความร่วมมือในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง", 16-18 พฤศจิกายน 2547