ความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง กับโครงการโครงข่ายน้ำของประเทศไทย

โครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า (TERRA), การประชุม "การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และกลไกความร่วมมือในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง", 16-18 พฤศจิกายน 2547