ความเป็นธรรมบนลำน้ำโขง

กลุ่มรักษ์เชียงของ โครงการแม่น้ำและชุมชน, การประชุมคู่ขนานเรื่อง "บทบาทสภาประชาชนแม่น้ำโขงต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิภาคแม่น้ำโขง" 30 มิถุนายน- 2 กรกฎาคม 2548